اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۵۰۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۰۰۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۹۰۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۹۱۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۵۹۵۶۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۷۰۵۴۳۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه شهید فخرایی ، پلاک 3/2

سوپر صنعت

تلفن

  • ۳۳۹۷۵۰۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۰۰۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۹۰۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۹۱۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۵۹۵۶۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۷۰۵۴۳۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  سعدی جنوبی ، کوچه شهید فخرایی ، پلاک 3/2

خروجی اخبار


لینک های مرتبط