اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۵۰۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۰۰۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۹۰۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۹۱۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۵۹۵۶۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۳۶۱۱۵ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۷۰۵۴۳۷ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۸۰۲۷۴۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه شهید فخرایی ، پلاک 3/2

سوپر صنعت

تلفن

  • ۳۳۹۷۵۰۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۰۰۶۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۹۰۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۹۱۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۵۹۵۶۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۰۳۶۱۱۵ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۲۷۰۵۴۳۷ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۲۸۰۲۷۴۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  سعدی جنوبی ، کوچه شهید فخرایی ، پلاک 3/2

خروجی اخبار


لینک های مرتبط